• Rekrutacja 2022/2023

    • Wyniki rekrutacji na rok 2022/2023 dostępne są po zalogowaniu na stronę internetową:

     http://www.nabordoprzedszkola.pl/jaworzno 

      

      

      

     Przypominamy rodzicom dzieci zakwalifikowanych, że warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola jest pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

      

     Wolę zapisu dziecka do przedszkola składamy w dniach od 28 lutego 2022r do dnia 7 marca 2022r w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7.00 do 15.00. (druk woli zapisu można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie)

     oswiadczenie_woli.odt

      

      

     Informujemy, iż rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 odbywa się elektronicznie. Poniżej umieszczamy link, który przekieruje Państwa bezpośrednio na stronę, za pomocą której składacie Państwo wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wraz z wypełnionym wnioskiem prosimy o dostarczenie oświadczeń potwierdzających spełnienie kryterium.

     http://www.nabordoprzedszkola.pl/jaworzno 

     Oswiadczenia_rodzicow_nr_1_rada_miejska_-_rodzenstwo(2).odt

     Oswiadczenia_rodzicow_nr_2_rada_miejska_-_praca_zawodowa_rodzicow(1).odt

     oswiadzczenie_samotnie_wychowujaca.docx

     Oswiadczenia_rodzicow_nr_3_rada_miejska_-_samotny_opiekun_-_praca_zawodowa(1).odt

     Oswiadczenia_rodzicow_nr_1_oswiata-rodzina_wielodzietna(1).odt

     Oswiadczenia_rodzicow_nr_5_rada_miejska_-_pomoc_spoleczna(1).odt

     Oswiadczenie_Piecza_zastepcza.odt

      

      

      

      

     Zarządzenie Nr ED.0050.442.2021

     Prezydenta Miasta Jaworzna

      

     z dnia 20 grudnia 2021 r.

      

     w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
     postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 202
     2/2023.

      

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 130, 149-150,
     15
     2-154, 157-158, 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 zarządzenia Nr  OR.120.82.2011 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 grudnia 2011 r. w  sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworznie, z późn. zm.

      

     zarządzam, co następuje:

      

     § 1

      

     1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2022/2023.

      

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1

     2

     3

     4

     1.

     Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

     24 stycznia 2022 r.

     - 30 stycznia 2022 r.

     _

     2.

     Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     31 stycznia 2022 r.

     - 11 lutego 2022 r.

     21 kwietnia 2022 r.

     - 29 kwietnia 2022 r.

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     28 lutego 2022 r.

     godz. 12.00

     6 maja 2022 r.

     godz. 12.00

     4.

     Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

     28 lutego 2022 r,

     - 7 marca 2022 r.

     6 maja 2022 r.

     - 13 maja 2022 r.

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

     14 marca 2022 r.

     godz. 12.00

     17 maja 2022 r.

     godz. 12.00

     6.

     Procedura odwoławcza

     od 14 marca 2022 r.

     Od 17 maja 2022 r.

      

     1. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Jaworzna, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

      

     § 2

      

     Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

      

     § 3

      

     Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

      

      

     § 4

      

     Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli oraz dyrektorom szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

      

     § 5

      

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      

      

      

     w z. PREZYDENTA MIASTA

     Łukasz Kolarczyk

     Zastępca Prezydenta Miasta

      

      

     zarzadzenie-_rekrutacja.odt

  • Kontakty

   • Przedszkole Miejskie nr 19 w Jaworznie
   • przedszkole19@jaworzno.edu.pl
   • 32 762 93 10
   • ul. Wygoda 18 43-608 Jaworzno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych