• OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
     • OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

     • Przedszkole Miejskie nr 19 z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wygoda 18, informuje, iż jest Administratorem danych dzieci, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników placówki.

      Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

      Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

      Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

      Ustawy Prawo oświatowe;
      Ustawy o systemie oświaty;
      Ustawy o systemie informacji oświatowej;
      Ustawy o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych.

      Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
      - dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
      - wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
      - uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
      - występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,  celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
      - stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
      - ewentualnym źródle pozyskania danych;
      - udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

      Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie.

      Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych

   • Kontakty

    • Przedszkole Miejskie nr 19 w Jaworznie
    • przedszkole19@jaworzno.edu.pl
    • 32 762 93 10
    • ul. Wygoda 18 43-608 Jaworzno Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych